УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Резюме. Ультрасонографическое исследование позвоночника — целесообразное в комплексной диагностике больных анкилозирующим спондилоартритом, поскольку его данные информируют о состоянии межпозвоночных дисков и позвоночника, а также о динамике изменений на разных стадиях заболевания.

Выполнено ультрасонографическое обследование 53 больных анкилозирующим спондилоартритом, из них I стадия заболевания выявлена у 16, II — у 18 и III — у 19 больных. Возраст больных — от 18 до 55 лет. Выявлено, что у больных на начальных стадиях заболевания тела позвонков визуализируются в виде сплошных акустических теней, между которыми располагаются межсуставные диски. С развитием заболевания появляются и прогрессируют дегенеративные изменения диска, уменьшается акустическое окно за счет разрастания остеофитов и оссификации продольной связки до полного исчезновения окна у больных анкилозирующим спондилоартритом III стадии.

Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит, межпозвоночный диск, ультрасонография.

ULTRASONOGRAPHIC RESEARCH OF THE DISKS OF THE LUMBAL PART OF VERTEBRE IN PATIENTS HAVING ANKYLOSING SPONDYLOARTRITIS

M.V. Poluliakh, A.J. Vovchenko

Summary. Ultrasound densitometry of the backbone is effectual in complex diagnostics in patients having ankylosing spondilitis, as it allows to define the condition of intervertebral disks and the backbone, objectivize the dynamics of alterations at different stages of the disease.

53 patents having ankylosing spondiloartritis have been investigated by means of ultrasonography. 16 of them had the first stage of the disease, 18 — the second stage and 19 — the third stage. The age of the patients was from 18 to 62 years. On the first stage of the disease the bodies of the vertebre looked like solid acoustic shades and interverbal discs were situated between them. With the development of the disease degenerative changes of the disc appeared and progressed, acoustic window decreased at the expense of the development of osteofitis and osification of the ligamentum longitudinate anterius to complete disappearance of the acoustic window on the third stage of the disease.

Key words: ankylosing spondiloartritis, interverbal discs, ultrasonographic research.

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКІВ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ХВОРИХ НА АНКІЛОЗИВНИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ

М.В. Полулях, Г.Я. Вовченко
Інститут травматології та ортопедії, Київ

Резюме. Ультрасонографічне дослідження хребта — доцільне у комплексній діагностиці хворих на анкілозивнй спондилоартрит, оскільки його дані інформують про стан міжхребцевих дисків і хребта, а також про динаміку змін на різних стадіях захворювання.

Проведено ультрасонографічне обстеження 53 хворих на анкілозивний спондилоартрит, з них І стадія захворювання виявлена у 16, ІІ — у 18 і ІІІ — у 19 хворих. Вік хворих — від 18 до 55 років. Виявлено, що у хворих на ранній стадії захворювання тіла хребців візуалізуються у вигляді суцільних акустичних тіней, між якими знаходяться міжхребцеві диски. З розвитком захворювання з’являються і прогресують дегенеративні зміни диска, зменшується акустичне вікно за рахунок розростання остеофітів та осифікації поздовжньої зв’язки до повного зникнення вікна у хворих на анкілозивний спондилоартрит ІІІ стадії.


Авторские статьи
Косточки на пальцах стоп

Суставы спасет капремонт

Переломы шейки бедренной кости

Асептический некроз головки бедренной кости

Сучасний погляд на первинне ендопротезування кульшового суглоба

Ендопротезування кульшового суглоба при тяжких типах дисплазії

Эндопротезирование тазобедренного сустава

Эндопротезирование коленного сустава

Эндопротезирование локтевого сустава

Особливості тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит

Програма фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит при ендопротезуванні колінного суглоба

Профілактика ускладнень при ендопротезуванні колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит

Аналіз оперативних методів лікування через- та міжвертлюгових переломів стегнової кістки у хварих похилого та старечого віку

Програма реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба з приводу через - та міжвертлюгових переломів стегнової кістки у хворих похилого та старечого віку

Ультрасонографическое исследование дисков поясничного отдела позвоночника у больных анкилозирующим спондилоартритом

Застосування сучасних методів діагностики в оцінці ефективності лікування синовіта колінного суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт

Стан м'язів стегна у хворих на ревматоїдний артрит, на пізніх стадіях захворювання, за даними електроміографічного дослідження

Ортопедичне лікування хворих на анкілозивний спондиліт (хворобу Бєхтєрєва)

Програма реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба з приводу через- та міжвертлюгових переломів стегнової кістки

Досвід первинного ендопротезування кульшового суглобу

Особенности тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у больных ревматоидным артритом

Профилактика осложнений при эндопротезировании коленного сустава у больных ревматоидным артритом

Артроскопия